Select Page

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 7.2.2017.

Rekisterin nimi:

MightifierApp-palvelun asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

The Mighty United Oy

Y-tunnus:

2654021-6

Osoite:

Siltavuorenpenger 7, 00170 Helsinki

Puhelin:

040 885 221

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Mervi Pänkäläinen

Postiosoite:

Siltavuorenpenger 7, 00170 Helsinki

Puhelinnumero: 040 885 221

Sähköposti: mervi@mightifier.com

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on MightifierApp-palvelun käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva MightifierApp-palveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. MightifierApp toimii opettajan työkaluna luokassa lasten sosiaalisten ja emotionalisten taitojen kehittämisessä. Palvelussa annetaan vain positiivista vertaispalautetta oppilaiden kesken. Käyttäjän Palvelussa antamia henkilötietoja (Käyttäjän omia ja/tai hänen luokassaa olevien lasten (jäljempänä “Lapsi”)) voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjän rekisteröinti Palveluun ja Käyttäjän Palvelussa olevan profiilin ylläpito
 • Palveluun liittyvä viestintä
 • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen Palvelun personointi
 • Palvelua koskeva analysointi ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Palveluun liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Palvelun käyttöä ja Käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot
 • Lapsen etunimi, nimimerkki tai lempinimi
 • Lapsen saamat ja antamat palautteet luokkakavereistaan
 • Lapsen antamat vastaukset luokan hyvinvointikyselyyn
 • Mahdolliset muut Käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

 

3.Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä sekä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Jos Käyttäjä käyttää Palvelun ulkopuolista kolmannen tahon ylläpitämää palvelua Palveluun rekisteröitymiseen ja/tai kirjautumiseen, ulkopuolisesta palvelusta voidaan kerätä kyseisen palvelun käyttöehtojen ja yksityisyydensuoja-asetusten mukaisesti saatavilla olevia henkilötietoja (kuten käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite).

 

4.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Käyttäjän Palvelussa antamia tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:
  1. Muille Palvelun käyttäjille tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin, esim. koulun rehtori, alueen opetustoimi
  2. Palvelun toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
  3. Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
  4. Rekisterinpitäjän tytär- ja osakkuusyhtiöille, tai Palvelun uudelle omistajalle tai osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai –järjestelyn yhteydessä

 

 • Automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:
 • Palveluntarjoajille, kuten tietojen analysointiin erikoistuneille yhtiöille
 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
 • Rekisterinpitäjän tytär- ja osakkuusyhtiöille, tai Palvelun uudelle omistajalle tai osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai –järjestelyn yhteydessä

 

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä Käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

 

5.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisällä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa Palvelun sisältämistä tiedoista saatetaan kuitenkin käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi silloin kuin käyttämämme palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa huolehdimme siitä, että tietosuoja on asianmukaisesti turvattu käyttämällä siirtojen perustana EU:n Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita (nähtävillä täällä), käyttämällä EU-US Privacy Shield järjestelyyn (nähtävillä täällä) rekisteröityneitä palveluntarjoajia tai käyttämällä muita vastaavia soveltuvan lainsäädännön mukaisia sopimuksellisia suojakeinoja.

Käytämme Palveluidemme osalta Google Inc. pilvipalvelinpalvelua, jonka tietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat ehdot ovat nähtävissä täällä. Ehdot perustuvat EU:n Komission mallisopimuslausekkeisiin. Google Inc. on myös rekisteröitynyt EU-US Privacy Shield järjestelyyn.

 

6.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään teknisin suojakeinoin suojatussa tietojärjestelmässä. Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän alihankkijan työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

 

7.Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun Käyttäjä edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa. Lopettamisilmoitus tulee esittää ilmoittamalla siitä tässä rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Share This