Motivaatio saa meidät toimimaan ja pyrkimään tavoitteita kohti. Motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Sisäinen motivaatio on lähtöisin itsestä; olet motivoituneempi oppimaan lisää aiheesta, josta olet jo aiemmin kiinnostunut. Ulkoinen motivaatio puolestaan ei ole sinusta itsestäsi lähtöistä vaan esimerkiksi toisten painostuksesta johtuvaa. Motivaatio on ulkoista myös silloin kun sillä pyritään saavuttamaan jokin toissijainen tavoite. Esimerkiksi, jos työsi itsessään ei ole motivoivaa mutta teet sitä vuokraan tarvittavan palkan takia. 

Lapset usein näyttävät kiinnostuksensa selkeästi ja heistä on helppo huomata sisäinen motivaatio uuden aiheen oppimisessa. Tämä mahtava sisäinen motivaatio on kuitenkin helposti myös kadotettavissa. Yksi Mightifierin taustalla olevista teorioista on Edward Decin ja Richard Ryanin itseohjautuvuusteoria (englanniksi Self-determination theory), joka keskittyy motivaatioon ja erityisesti sisäiseen motivaatioon joka syntyy ilman ulkoisia vaikuttajia. Teoriassaan Ryan ja Deci käsittelevät motivaatiota kolmen psykologisen perustarpeen kautta; omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.

Kuinka motivoida oppilaita koulutyöhön?

Kyvykkyys
Kyvykkyydellä Ryan ja Deci tarkoittavat sitä, kuinka paljon ihminen luottaa omiin kykyihinsä ja pystyvyyteensä saavuttaa tavoitteensa. Positiivinen palaute, erityisesti kun sitä vähiten odottaa, on todettu vahvistavan kyvykkyyden kokemusta ja näin myös sisäistä motivaatiota. Päinvastoin negatiivisen palautteen on havaittu vähentävän sisäistä motivaatiota. Jos siis kasvattajana, opettajana tai vanhempana tahdot entisestään vahvistaa lapsen sisäistä motivaatiota, kehu häntä jo oppimisprosessin varrella ja silloin kun palautetta ei välttämättä vielä odoteta. 

Omaehtoisuus
Omaehtoisuudella Ryan ja Deci tarkoittavat psykologista tarvetta hallinnan tunteeseen. Se vaikuttaa motivaatioon, sillä tavoitteiden asettaminen vaatii tunteen siitä, että tavoitteen saavuttamiseen voi itse vaikuttaa. Tutkimuksissa on huomattu, että kun oppilaiden hallinnan tunnetta vähennetään, myös heidän sisäinen motivaationsa vähenee. Esimerkiksi palkitsemalla oppilaita oppimisprosessin varrella on todettu olevan sisäistä motivaatiota vähentävä vaikutus. Tavoite muuttuu tällöin enemmän ulkoiseksi, sillä sisäinen innostus aiheen oppimiseen muuttuu tavoitteeksi saada palkinto. 

Oppilaiden palkitseminen ei kuitenkaan aina ole huono ajatus. Jos palkinnosta tehdään oppilaille omaehtoisempi, eli heillä on tunne siitä että he ovat saaneet vaikuttaa, se saattaa lisätä heidän motivaatiota. Omaehtoisuutta voit lisätä esimerkiksi antamalla oppilaidesi valita kahden palkinnon väliltä ja kun yhdessä sovittu tavoite on saavutettu he saavat itse valitsemansa palkinnon hyvästä työstä. Tätä keinoa voit käyttää muutenkin, jos huomaat että motivaation lisäämiselle olisi tarvetta. Kun oppilaat saavat valita esimerkiksi kahden opeteltavan aiheen väliltä, he ovat sisäisesti motivoituneempia, sillä he kokevat saaneensa vaikuttaa valintaan.

Yhteisöllisyys
Yhteenkuuluvuuden tunne ja sosiaaliset suhteet ovat meille psykologisesti tärkeitä tarpeita ja siksi ne vaikuttavat myös motivaatioon. Oppilaille luokkatoverien antama palaute ja kannustavat sanat ovat oleellinen osa motivaatiota. Luokkatovereiden kommentit ja mielipiteet merkitsevät oppilaille paljon ja siksi hyvä palaute ja kannustus nostavat motivaatiota suuresti. Mightifierin palaute-kierrokset toimivat suurena apuna, sillä ne ovat helppo ja nopea keino oppilaille antaa palautetta toisilleen oppimisesta ja koulutyöstä.