Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) asettamat kestävän kehityksen tavoitteet luovat laajan ja kattavan tavoitekartan, joka on tarkoitus pyrkiä toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteilla pyritään tekemään maapallosta parempi, tasa-arvoisempi ja erityisesti kestävämpi ja vähemmän ympäristöä kuormittava paikka elää kaikille. Kuulostaa hienolta, eikö. Mutta tiesitkö, mitä tavoitteita Mightifier-ohjelmalla tuetaan? 

Hyvä koulutus

Hyvä ja tasa-arvoinen koulutus voidaan nähdä jopa pohjana muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Koulutetut ihmiset pysyvät tutkitusti paremmin terveinä, saavat paremmin työpaikkoja ja ovat usein valveutuneempia ja myös jaksavampia keskittymään yhteisen hyvän kuten ilmastonmuutoksen torjunnan kaltaisiin haasteisiin. Koulutuksen vaikutukset ovat siis hyvin laajat. 

Me uskomme vahvasti psykologisesti turvallisen kouluympäristön positiivisiin vaikutuksiin lapsen kehityksessä. Hyvä koulutus ei kuitenkaan tarkoita vain luku- ja kirjoitustaidon oppimista, vaan se on paljon muutakin. Hyvä koulutus tukee lapsen itsetunnon kehittymistä ja antaa taitoja elämän haasteisiin. Sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu on tärkeää elämää varten ja niiden harjoittelu jatkuukin läpi elämän. Kaikki tehtävämme ja materiaalimme on suunniteltu näitä taitoja kehittämään. Kun tietoisuus omista vahvuuksista kasvaa, on näitä taitoja helpompi hyödyntää myöhemmin elämän varrella.

Terveyttä ja hyvinvointia

YK:n tavoitteet terveydestä ja hyvinvoinnista liittyvät vahvasti fyysiseen hyvinvointiin kuten ravitsevaan ruokaan kaikille sekä puhtaan juomaveden riittävyyteen. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, sillä ne täyttävät ihmisen perustarpeita. Meidän näkökulmamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on kuitenkin vahvasti henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisellä jo varhaisesta iästä saakka. 

Koulukiusaamisen ehkäiseminen on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme, sillä kiusaaminen voi jättää lapseen syviä traumoja, aiheuttaa mielenterveyden ongelmia ja heikentää oppimista. Tavoitteenamme on että jokainen oppilas kokee olonsa turvalliseksi koulussa ja voi luottaa siihen että saa olla täysin oma itsensä ja on sellaisenaan tärkeä ja hyväksytty. Mightifierin hyvinvointipulssin kysymykset on tehty juuri sitä varten, että opettajan olisi helpompi seurata tilannetta luokassaan ja sitä kautta pystyä nopeammin puuttumaan kiusaamiseen tai oppilaiden yksinäisyyteen. Jos lapsi kokee jäävänsä luokassa kaveripiirien ulkopuolelle, se voi herkästi johtaa itsetunnon heikentymiseen tai jopa masentuneisuuteen.

Siksi turvallinen ja jokaisen huomioiva kouluympäristö ovat äärimmäisen tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Mightifier pyrkii auttamaan tilanteen kartoittamisessa, jolloin siihen on helpompi puuttua ajoissa.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen tarkoittaa että jokainen saisi samat mahdollisuudet elämälleen. Mightifierin pääperiaate on että jokaisen tulisi voida tuntea olonsa arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. Mightifier-ohjelman käyttäjät tulevat yli 30 maasta ja näistä jokaisessa on hieman erilaiset koulutusjärjestelmät ja sitä kautta myös eriarvoisuus näkyy eri tavoin. 

Tasa-arvoisuus ja tasavertainen kohtelu koulussa ei suinkaan tarkoita että kaikki pärjäävät täysin samalla tavalla. Oleellista on, että jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja niihin pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen ansaitsee positiivista palautetta ja kannustusta siihen, että uskaltaa luottaa omiin kykyihinsä ja käyttää niitä omaksi ja yhteiseksi parhaaksi. Kaikilla on myös oikeus tuntea olonsa tarvituksi, arvostetuksia ja hyväksytyksi.

Kasvattamalla itseensä, kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa uskovia lapsia kasvatamme samalla tulevaisuuden aikuisia, jotka uskaltavat vaatia tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtaamista itselleen ja myös muille.