Yksi Mightifier Flipped-SEL:in tärkeimmistä taustateorioista on Carol Dweckin “Growth Mindset” teoria, suomennettuna kasvun asenne. Sillä on valtava merkitys oppimisprosessiin ja oppimistuloksiin. Voidaankin sanoa että se on onnistumisen avain ja siksi se on oleellisessa asemassa oppimiselle. 

 

Mitä tarkoitetaan kasvun asenteella? 

 

Kasvun asenne tarkoittaa uskoa omiin kykyihinsä ja siihen että muutos on mahdollista ja omalla kovalla työllä voi kehittyä paremmaksi. Sen vastakohtana on muuttumattomuuden asenne (Fixed Mindset), jossa kyvyt ja taidot nähdään muuttumattomina eli jokainen on millaisena on syntynytkin ja omiin kykyihin tai osaamiseen ei voi vaikuttaa. Suuret haasteet ovat muuttumattomuuden asenteen omaaville uhkaavia ja he luovuttavat nopeasti varsinkin jos eivät heti onnistu. Kasvun asenteen omaaville, haasteet ovat toivottuja sillä he uskovat että kovasta työstä palkitaan ja kehittymiselle on aina mahdollisuus. 

Kun tarkastellaan asiaa koulumaailman näkökulmasta, on huomattu, että kasvun ja muuttumattomuuden asenteiden välillä on suuria eroja siinä, miten niiden kautta koetaan virheiden tekeminen. Henkilö, jolla on vahvasti muuttumattomuuden asenteen piirteitä, kokee virheiden tekemisen murskaavana ja saattaa jopa epäonnistumisen pelossa välttää yrittämästä alkuunkaan. Kasvun asenteen omaavilla on kuitenkin tässä oppimisen kannalta suotuisampi toimintatapa, sillä he eivät turhaudu virheidensä alle, vaan kykenevät käsittelemään virheensä ja sitä kautta myös oppivat paremmin. 

 

Etäopetuksessa kasvun asenne on entistäkin tärkeämpää

 

Oppilaiden viettäessä enemmän aikaa itsekseen kotona, heidän on otettava enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilailla on oltava hyvä olo riskien ottamisen suhteen sekä virheiden tekemisen suhteen jopa ilman opettajan jatkuvaa opastusta ja kommentointia. Karanteenitilanteessa oppilas, jolla on vallalla muuttumattomuuden asenne, voi helposti taipua stressaavan uuden tilanteen edessä ja antaa periksi koulunkäynnin suhteen. 

 

Kuinka vahvistaa kasvun asennetta luokassa? 

 

1. Mitä kasvun asenne tarkoittaa

Ensimmäinen askel on kertoa oppilaille mitä kasvun asenteella tarkoitetaan ja selittää miksi se on tärkeää oppimisen kannalta. Lapset hämmästyvät kuinka suuri potentiaali heissä on, jos he vain uskaltavat yrittää ja saavat siihen rohkaisua. 

Kun oppilaat ymmärtävät mitä kasvun asenteella tarkoitetaan, on oleellista saada heidän ajatusmaailmaansa muutettua tavoitekeskeisestä opetuksesta prosessiksi, jonka varrella oppiminen jo tapahtuu. On tärkeää ymmärtää, että virheet ovat osa oppimisprosessia ja virheiden käsittelyn kautta tapahtuu valtavasti oppimista. Armollisuudesta omille virheilleen hyötyy myös koulun ulkopuolella. Periksiantamattomuus ja lannistumattomuus kantavat pitkälle elämässä. Vaikka joskus kova työ ja yrittäminen yhä uudelleen ja uudelleen tuntuvat kuormittavalta, usein lopussa kiitos seisoo. Kaiken avain on ajatus siitä, että muutos ja kehitys ovat mahdollisia. 

 

2. Kehu jo oppimispolun varrella

On hieno alku saada oppilaat ymmärtämään kasvun asenne ja sen mahdollisuudet, mutta se ei vielä riitä. Vielä tärkeämpää on, että oppilaat saavat kehuja ja kannustusta tekemästään oppimisesta ja harjoittelusta jo oppimisprosessin aikana, ei ainoastaan kun jokin haluttu tavoite tai arvosana on saavutettu.

Kun oppilaille annetaan kehuja hyvästä työstä jo oppimispolun varrelta, he oppivat ymmärtämään, että tärkeintä ei ole saada sitä parasta arvosanaa. Erityisesti virheiden sattuessa opettajalla on loistava tilaisuus painottaa virheiden tärkeyttä osana oppimista. Oppilailla on kaikki avaimet kehittyä ja oppia, jos he vain uskovat muutoksen mahdollisuuteen. 

Kun keskityt johonkin ja uskot omaan kykyysi kehittyä, on selvää että sillä on merkitystä. Opettajana tehtäväsi on tietysti opettaa taitoja elämää varten, kuten luku ja kirjoitustaito. Mitä jos näiden lisäksi pystyisit opettamaan oppilaasi uskomaan itseensä ja kykyynsä kehittyä. Haasteellisen ja poikkeuksellisen kevään takia nyt jos koskaan olisi tarvetta sille, että oppilaille luotaisiin vahvasti uskoa tulevaan ja heidät saataisiin ymmärtämään, että kun uskoo ja tekee periksiantamattomasti töitä omia tavoitteitaan kohti, on kädessä avaimet saavuttaa mitä tahansa.